INTERNET STRANICA ENERGETSKI INFO CENTAR GRADA ZAGREBA OMOGUĆUJE PRELIMINARNI IZRAČUN OSNOVNIH PARAMETARA SUNČANE ELEKTRANE (snaga, potrebna površina krova, investicija, proizvodnost i isplativost) ZA ODABRANU ZGRADU.

KORACI ZA IZRAČUN SU SLJEDEĆI:

1.
ODABIR ZGRADE – MOGUĆE JE DIREKTNO NA KARTI ODABIROM (klikom) NA ZGRADU ILI UPISOM ADRESE
2.
IZRAČUN KORISNE POVRŠINE KROVA ZA ODABRANU ZGRADU RADI SE AUTOMATSKI NA TEMELJU 3D MODELA ZGRADA GRADA ZAGREBA TE PODATAKA O DOZRAČENOSTI (insolaciji) TE UZ UVJET DA JE MINIMALNA DOZRAČENOST VEĆA ILI JEDNAKA 800 kWh/m2
3.
UNOS PODATAKA O POTROŠNJI
3.a
MOGUĆ JE UNOS NA TEMELJU JEDNOG MJESEČNOG RAČUNA (korisnik bira za koji mjesec)
3.b
MOGUĆ JE UNOS POTROŠNJE ZA RAZDOBLJE OD 12 MJESECI
4.
IZRAČUN OPTIMALNE SNAGE SUNČANE ELEKTRANE RADI SE AUTOMATSKI UZ UVJET DA JE PROIZVODNJA NA GODIŠNJOJ RAZINI MANJA ILI JEDNAKA POTROŠNJI TE UZ UVJET DA JE KORISNA POVRŠINA KROVA VEĆA ILI JEDNAKA OD POTREBNE POVRŠINE ZA ELEKTRANU DANE SNAGE
5.
IZRAČUN POTREBNE INVESTICIJE I ISPLATIVOSTI (jednostavno vrijeme povrata) RADI SE AUTOMATSKI

NAPOMENA
izračun za višestambene zgrade moguć je zasebno za svaki stan ili za zajedničke potrošače (rasvjeta, lift i sl.) na način da se za podatke o potrošnji unesu odgovarajući podaci s računa, ali je za postavljanje sunčane elektrane u tom slučaju potrebno ishođenje suglasnosti ostalih stanara.

Vidi manje Vidi više

POVRŠINA
ODABRANOG KROVA

ISKORISTIVA POVRŠINA
ODABRANOG KROVA

Info

KAPITALNO ULAGANJE
JEDNOSTAVNI PERIOD
POVRATA INVESTICIJE
GODIŠNJA UŠTEDA

Mjesečni obračun

UNESITE POTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA ODABRANI MJESEC NA OSNOVU KOJEGA ŽELITE NAPRAVITI KALKULACIJU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VIŠA TARIFA kn
NIŽA TARIFA kn
IZRAČUNAJ

Godišnji obračun

UNESITE GODIŠNJU POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

VIŠA TARIFA kn
NIŽA TARIFA kn
IZRAČUNAJ

POVRŠINA
PREPORUČENE ELEKTRANE

SNAGA
PREDLOŽENOG SUSTAVA

Uštede

-